2021

Jungmann, N. & Madern, T. (2021). Momentum voor de menselijke maat – Stress-sensitief werken is de menselijke maat: het gemankeerde doenvermogen van de burger ondersteunen. Movisie

Jungmann, N. & Madern, T. (2021). De betalingsregeling als sluitstuk van de brede schuldenaanpak. Ars aqui

Jungmann, N., Veer, A. van der, Hartogh, V. den, & Dolsma, M. (2021). Geldzorgen, stress en gezondheid: een momentum. Tijdschrift voor Schuldsanering, 2, 7-9.

De Bruin, H., Jungmann, N., Lako, D & Uiters, E. (2021). Werken aan effectieve dienstverlening. Zoek en vind je blinde vlek: een tool voor professionals om de samenwerking met lager opgeleiden te verbeteren. Tijdschrift voor Schuldsanering, 01, 8-11

Dolsma, M., Van der Veer, A., & Jungmann, N. (2021). Ziek van geldzorgen. Tijdschrift voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen, 20-23

De Jonge, E., Jungmann, N., & Kanne, M. (2021). Aandacht en heldere richtlijnen: Waar Sociale professionals nu behoefte aan hebben. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2021(1), 8-11

2020

Jungmann, N. (2020). Hoe de onvrede over het schuldhulpstelsel ontstond. Justitiële verkenningen. Maart 2020/01 pp 9-32

Jungmann, N., Veer, A., van der, & Hartogh, V., van & Dolsma, M. (2020). Geldzorgen, stress en gezondheid. Vroegsignalering in de huisartsenpraktijk. Tijdschrift Schuldsanering, juni 2020, pp 7-10

2019

Madern, T., Jungmann, N. & Werf, van der, (2019). Geldzaken regelen moet makkelijker. Het regelen van financiën is lastig en levert te veel stress op. Tijdschrift voor Schuldsanering. Nummer 03

2018

Van der Veer, A. Jungmann, N. (2018) Problematische schulden in de spreekkamer, over de doorwerking van geldzorgen op gezondheid. Bijblijven uitgave 3/4

Madern, T. & Jungmann, N. (2018). Wie heeft er schuld bij een schuld? Sozio, nr. 2, pp 24-27

Madern, T. Jungmann, N. (2018) Meten en delen is cruciaal voor vroegsignalering. Sociaal Bestek. April/mei pp 10-12

Veer, A. van der, & Jungmann, N. (2018). Problematische schulden in de spreekkamer, over de doorwerking van geldzorgen op gezondheid. Bijblijven ¾

Dam, R., van., Geuns, R. van., Jungmann, N. & Hartogh, V. van (2018). Mensen met een licht-verstandelijke beperking en schulden: herkennen en begeleiden. Tijdschrift Schuldsanering, nr 4, pp 19-22

Florijn, M. Vos, M. Houdt, Y, Hartogh, den J. Laurier, J. Jungmann, N. (2018) Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag veroorzaakt schulden en werkloosheid. Sociale vraagstukken https://www.socialevraagstukken.nl/kabinetsvoorstel-inkomenstoeslag-veroorzaakt-schulden-en-werkloosheid/

Jungmann, N. (2018) Stress-sensitieve dienstverlening laat mensen floreren. Online magazine federatie opvang https://www.clientvanderekening.nl/stress-sensitieve-dienstverlening/

2017

Madern, T. & Jungmann, N. (2017). Wat kunnen we van burgers verlangen? Tijdschrift Schuldsanering. Nummer 3, oktober 2017

Jungmann, N. & Koper, H. (2017). Nieuw perspectief om schulden aan te pakken. Binnenlands Bestuur. 15 januari 2017

Wesdorp, L.P., Jungmann, N. & Koper, H. (2017). Economische zelfredzaamheid als nieuw ijkpunt voor re-integratie. Sociaal Bestek Februari/maart, pp 6-9

Sikkema, T., Lentz, L., Pander Maat, H., & Jungmann, N. (2017). De schuld van incassodocumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(3), 273-295.

2016

Guiaux, M., Jungmann, N., & Sol, E. (2016). Werken aan het oplossen van schulden. Hoe doen andere Europese landen dat?. UWV kennisverslag 2016-6

Guiaux, M., Jungmann, N., & Sol, E. (2016). De integrale aanpak van werk en schulden in Europa.  Sociaal Bestek, augustus, pp 44-47

Jungmann, N. Mourik, C. van, & Buren, M. van (2016). Gemeenten moeten toepassing AWB bij schuldhulp beter regelen. Sociaal Bestek, augustus, pp 6-8

2015

Jungmann, N. (2015). Wat is de plek van financiën in gezinsplannen? Financiële problemen veranderen gedrag. Wmo magazine, nr. 3, pp 24-29

2014

Jungmann, N. (2014). Een oplossing voor onoplosbare schulden. Over een brij van belemmeringen. Wmo magazine, nr. 6,pp 18-21

Jungmann, N., & Wesdorp, L.P. (2014). Niet alles is wat het lijkt. Het risico van inschattingsfouten bij incasso. Credit Management, nr. 1,pp 5-9

2013

Jungmann, N., & Anderson, M. (2013). Debt pays off! A research on the costs and benefits of debt management in the Netherlands. European review of private law, nr. 3,pp 815-822

Jungmann, N., & Wesdorp, L.P. (2013). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Wijs professionals op het risico van inschattingsfouten. Wmo magazine, nr. 6,pp 24-29

Jungmann, N., & Wesdorp, L.P. (2013). Zijn wanbetalers niet-kunners of niet-willers. Credit Management, nr. 3,pp 12-14

Geuns, R. van, Jungmann, N., & Karssenberg, W. (2013). Assessment instrument maakt onderbouwd maatwerk mogelijk. Sociaal Bestek, maart, pp 14-16.

Jungmann, N., & Geuns, R. van (2013). Klantprofielenwerken vraagt herijking interventies. Van ‘schuldregeling voor iedereen’ naar ‘hoogst haalbare’. Sociaal Bestek, maart, pp 20-23

Jungmann, N., & Schruer, H.D.L.M. (2012). Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk. Schuldsanering, juni, pp 8-9

2012

Jungmann, N., & Geuns, R. van (2012). Vakmanschap is de sleutel tot kanteling. Wmo vraagt om ware professional. Wmo magazine, nr. 4, pp 14-17

Jungmann, N., & Geuns, R. van (2012) Kennisgestuurd handelen is sleutel voor effectiviteit en efficiency. Bewezen effectieve interventies en communicatiestijlen: cruciale factoren?. Sociaal bestek, maart, pp 17-19

2011

Mil, R. van, & Jungmann, N. (2011). Vrijwilligers in de schuldsanering. Schuldsanering, juni,pp 12-13

Jungmann & T. Madern (2011) Welkom vrijwilliger, een nieuwe speler bij schuldhulpverlening, in: Wmo magazine, nr 2 pp 16-20

Jungmann, N., & Geuns, R. van (2011) Klantprofielen in de schuldhulpverlening. Belangrijke stap in de professionalisering. Sociaal bestek, nr. 11,pp 9-12

2010

Jungmann, N., & Schruer, H.D.L.M. (2010). Nieuw stelsel griffierechten schiet zijn doel voorbij.  Financieel dagblad, 8 juli 2010

Jungmann, N. (2010). Wenkend perspectief in een spannende context. Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Sociaal Bestek, nr. 4, pp 23-26

Jungmann, N.& Vliegenthart, V. (2010). Neem schuldhulpverlening op in de Wmo. Wmo magazine, april, pp 10 – 13

2009

Jungmann, N. & Dobbe-Kluijtmans, M. (2009). Drie tips voor effectieve schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen.Wmo magazine, juni

Dobbe-Kluijtmans, M., Jungmann, N., & De Vries, J. (2009). Aanbevelingen voor een beter presterend sociaal domein. Sociaal Totaal, maart, p 6

Jungmann, N., & Schruer, H.D.L.M. (2009). Zorgplicht draagt bij aan grotere effectiviteit. Sociaal Bestek, februari, pp 26-31

Jungmann, N. (2009) 1997-2009 hogere schulden bij meer crediteuren. Tijdschrift voor Schuldsanering, 2009,pp 12-15

2008

Schruer, H.D.L.M., Jungmann, N., Burg, I.R. von (2008). A very early warning. Speedevaluatie Wsnp na wijziging per 1 januari 2008. Tijdschrift voor schuldsanering, nr. 3, pp 10-15

Burg, I.R. von, Jungmann, N., & Schruer, H.D.L.M. (2008). Met gepaste dwang: minnelijke middelen in de Wsnp. Tijdschrift voor schuldsanering, nr. 2, pp 1-4

2007

Jungmann, N. (2007). Wmo biedt kansen voor schuldhulpverlening. Wmo magazine,november, pp 28-30

Jungmann, N., & Pannekoek, N. (2007). Schuldhulp, Wmo en WWB: een integrale benadering. Sociaal bestek nr. 4, pp 20-23

2004

Jungmann, N. (2004). Japan: het land van de rijzende schulden. Schuldsanering, nr. 3, pp 2-3

2003

Jungmann, N. (2003). Aanpak van uitval in de integrale schuldhulpverlening. Handboek schuldhulpverlening. Elsevier, Den Haag (35 pagina’s)

Jungmann, N. (2003) Uitval in de schuldhulpverlening. Reader lesmateriaal onderwijs afdeling rechtssociologie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoff, H. von den, & Jungmann, N. (2003) Investeren, Investeren, Investeren. Schuldsanering, nr. 4,pp 6-9

2002

Jungmann, N. (2002, juni). Why do debtors drop out of debt counselling. Paper presented at the Law and Society conference

Jungmann, N. (2002). Behandeling wetsevaluatie Wsnp door Tweede Kamer. Schuldsanering, nr. 4,pp 12-13

Jungmann, N. (2002). Strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen buiten de Wsnp.Nieuwsbrief schuldhulpverlening, Elsevier, nr. 3,pp7-8

Jungmann, N. (2002). Aan uniforme schuldhulpverlening moet politiek besluit ten grondslag liggen. Nederlands Juristenblad

Jungmann, N. (2002). Geen monopolie bij minnelijke schuldsanering. Nederlands Juristenblad, afl. 13, 29 maart 2002, pp 662-663

Jungmann, N.& Lankhorst, N. G. (2002). Kredietverzekeringen en de Wsnp. Schuldsanering nr. 2,pp 10-11

Jungmann, N. (2002). Nieuw invorderingsbeleid belastingdienst. Nieuwsbrief schuldhulpverlening, Elsevier, nr. 1, pp 9

2001

Jungmann, N. (2001). Netherlands. In: Betti, G., Dourmashkin, N., Rossi, M.C., Verma, V., & Yin, Y. (Eds.). Study of the problem of consumer indebtedness : statistical aspects, contract N : B5-1000/00/000197, (pp 50-52). Brussel: Commission of the European Communities

Jungmann, N. (2001). Evaluating the Dutch Consumer Bankruptcy Act, Monney Matters, nr. 2,  pp 11-12

Voert, M. ter, Jungmann, N., & Niemeijer, E. (2001). Van schuld naar schone lei: Wsnp geëvalueerd. Schuldsanering, nr. 3, pp 1-4

Jungmann, N. (2001). Schuld of geen schuld, over schuldhulpverlening inclusief de Wsnp. Nieuwsbrief schuldhulpverlening, nr. 1,pp 3

2000

Jungmann, N. (2000). Waarom weigeren schuldeisers medewerking in het minnelijk traject? Schuldsanering, nr. 4,pp. 15-18

Niemeijer, E. & Jungmann, N. (2000). Problematische schuldsituaties; van faillissement naar schuldsanering natuurlijke personen. Justitiële verkenningen, nr. 2,pp. 31-43

Jungmann, N. (2000). De Wet schuldsanering natuurlijke personen geëvalueerd. Schuldsanering, nr. 1, pp. 7-8